Schedule

OCTOBERDAYTIME
3rdMon5:00 pmFamily Skate & Hockey Nite
8thSat10:00 amHockey Skills
10thMonIndigenous People’s DayCCC Closed
15thSat10:00 amHockey Skills
17thMon5:00 pmHockey Skills
22ndSat10:00 amHockey Skills
24thMon5:00 pmHockey Skills
31stMon5:00 pmHalloween Party &Hockey Skills
NOVEMBERDAYTIME
5thSat10:00 amHockey Skills
7thMon5:00 pmFamily Skate & Hockey Nite
12thSat10:00 amHockey Skills
14thMon5:00 pmGames
19thSat10:00 amHockey Skills
21stMon5:00 pmGames
26thSat10:00 amHockey Skills
28thMon5:00 pmGames