Schedule

February 2023DAYTIME
8thWed5:00 pmAdv. Skills Clinic I
11thSat5:00 pmHockey Drills
13thMon10:00 amGames
15thWed5:00 pmAdv. Skills Clinic I
18thSat5:00 pmHockey Skills
20thMon5:00 pmGames
22ndWed5:00 pmAdv. Skills Clinic I
25thSat10:00 amHockey Skills
27thMon5:00 pmGames
March 2023DAYTIME
1stWed5:00 pmAdv. Skills Clinic II
4thSat10:00 amHockey Skills
6thMon5:00 pmGames
8thWed5:00 pmAdv. Skills Clinic II
11thSat10:00 amHockey Skills
13thMon5:00 pmGames
15thWed5:00 pmAdv. Skills Clinic II
18thSat10:00 amHockey Skills
20thMon5:00 pmGames
25thSat10:00 amHockey Skills